Serdar Ortaç'a Sanatçı Dostlarından Büyük Destek

¨ImageAlt18752¨

Geçtiğimiz hafta MS teşhisi konulan Serdar Ortaç’a, yıllardır bu hastalıkla mücadele eden Nükhet Duru ve Safiye Soyman destek oldu. Aylarca yatağa bağımlı kaldığını belirten Duru, “Serdar’ın hiç üzülmemesi lazım. Ben hastalığı beyin gücüyle yendim” dedi.


Nükhet Duru'dan Ortaç'a Tavsiyeler

 

Bugün'den Okan Işık'ın haberine göre Ser­dar Or­ta­ç’­a MS (Mul­tipl skle­roz) teş­hi­si ko­nul­ma­sı mil­yon­lar­ca hay­ra­nı­nı ve sa­nat ca­mi­ası­nı üz­dü.16 ya­şın­da ya­şa­dı­ğı duy­gu­sal bir trav­ma so­nu­cu MS’­e ya­ka­la­nıp 9 ay bo­yun­ca ya­ta­ğa ba­ğım­lı kal­dı­ğı­nı be­lir­ten Nük­het Du­ru, ya­şa­dık­la­rı­nı an­la­tıp Or­ta­ç’­a tav­si­ye­ler­de bu­lu­na­rak des­tek ol­du.

 

Has­ta­lı­ğı­nın hâ­lâ tam ola­rak geç­me­di­ği­ni ifa­de eden Du­ru, “Ü­zün­tü ve stres has­ta­lı­ğı te­tik­li­yor. Ser­da­r’­ın as­la üzül­me­me­si ge­re­ki­yor. Çok üzül­dü­ğüm­de ken­di­mi sa­kin­leş­ti­rip kar­şı­dan bak­ma­ya ça­lı­şı­yo­rum. Sağ­lık­lı bes­le­ni­yo­rum. Geç­miş­te ya­şa­dı­ğım acı­la­rı tek­rar ya­şa­mak is­te­mi­yo­rum. Ben has­ta­lı­ğı ta­ma­men be­yin gü­cüy­le yen­dim”  de­di.

 

'MS SEVGİ VE MORAL HASTALIĞIDIR'

 

Safiye Soyman da yıllardır MS hastası oğlunun sağlığı için çaba gösteriyor. Bu hastalığın üstesinden sevgi ve moralle gelinebileceğini belirten Soyman, “Serdar’ın evi yansa arkasını dönüp bakmayacak. Hiç üzülmeyecek aksi halde ataklar çoğalır. Oğlum çok fazla atak geçirdi. Allah düşmanıma bile vermesin” diye konuştu.

 

sacitaslan internet